Regulamin

REGULAMIN


Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu Galerii www.awangardaart.pl. Galeria Awangardaart.pl pośredniczy w sprzedaży towarów poprzez Internet.
Każdy Użytkownik Serwisu może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. Regulamin ma charakter umowy pomiędzy właścicielem witryny a wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.

§ 1. Definicje

ADMINISTRATOR - firma Jan Wiencko zarejestrowana w Polsce, pod adresem ul. Cicha 25, wpisana do CEIDG pod numerem Regon, lub jej następca prawny. Ilekroć mowa o nazwie "Awangardaart", "Awangardaart.pl", "PPHU Awangarda", Galeria Awangardaart, odnosi się to do Agnieszka Dyśko. Administrator świadczy usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz jego Użytkowników.

SERWIS - portal internetowy zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży Towarów funkcjonujący pod adresem internetowym www.awangardaart.pl oraz pod adresem email : kontakt@awangardaart.pl, prowadzony przez Administratora.

UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawne, a także osoba która ukończyła 13 lat pod nadzorem prawnego opiekuna.

SPRZEDAJĄCY, ARTYSTA - użytkownik zaakceptowany przez Administratora, mogący sprzedawać swoje  Towary za pośrednictwem Serwisu.

KUPUJĄCY - Użytkownik dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem Serwisu.

OSOBA - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

KONTO - prowadzone dla Użytkownika przez Serwis pod jego unikalną nazwą (login). Konto jest zbiorem danych o Użytkowniku i jego działaniach w ramach Serwisu.

TOWAR - rzecz, praca lub prawo, który może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie. Przedmiotem sprzedaży są własnoręcznie wykonane rzeczy przez Sprzedającego.

SPRZEDAŻ - procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi tego zajścia. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.


§ 2. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownik, korzystając z Serwisu nie może naruszać prawa, prowadzić działań nielegalnych lub działać na szkodę www.awangardaart.pl i innych jej Użytkowników.
2. Użytkownik zawierający umowę z Administratorem, zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych Administratora oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
3. Zakazuje się osobom korzystającym z Serwisu na zamieszczania w nim treści bezprawnych.
4. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
5. Administrator ma prawo do wglądu, edycji i usuwania wszystkich treści i korespondencji zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika na jego Koncie. 
6. Sprzedający udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej Administratorowi na dysponowanie i korzystanie z jego zdjęć, grafik, opisów, nazw i innych treści zamieszczonych w Serwisie w ramach działania i promocji Serwisu
7. Użytkownik nie może modyfikować, dostosowywać lub włamywać się do Serwisu, a także modyfikować innych witryn internetowych w celu podszycia się pod Serwis.
8. Użytkownik może komunikować się z Artystą jedynie poprzez system wiadomości Serwisu. System wiadomości nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Użytkownik nie może wysyłać niechcianych informacji (spam) do innych Użytkowników Serwisu.
10. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie swojego hasła w tajemnicy.
11. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta.
12. Nazwa Użytkownika i login nie mogą być przedmiotem transferu lub sprzedaży innemu Użytkownikowi.
13. Sprzedający potwierdza, że ma prawo do zdjęć, grafik oraz opisów wykorzystywanych przez niego w Serwisie.
14. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
15. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie środkami komunikacji informacji systemowych oraz wiadomości od Administratora.
16. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


   
§ 3. Rejestracja

1. Rejestracja oraz utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez wypełnienie wymaganych pól formularza rejestracyjnego, tj. podanie nazwy Konta (login), hasła, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, daty urodzenia (w przypadku firmy -dodatkowo nazwy firmy, numeru NIP). Informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są w procesie sprzedaży i do kontaktu.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
3. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, przez następców prawnych Administratora, na warunkach określonych w Polityce prywatności Administratora. 
4. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i prawem polskim.
5. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji podanych danych w Serwisie.
6. Zabrania się zakładania przez Użytkownika dodatkowych kont w Serwisie, które mogłyby być wykorzystywane do działań naruszających niniejszy Regulamin.


§ 4. Umowa kupna -sprzedaży

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Użytkownikami Serwisu tj. pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dany Towar.
2. Sprzedaż ma charakter otwarty dla Użytkowników. Wystawiane towary są dostępne dla Użytkowników bez ograniczeń.
3. Kupujący składa zamówienie na dany Towar na stronie internetowej Serwisu..
4. Kupujący zobowiązuje się do składania zamówienia na dany Towar w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Zobowiązuje się także do zapoznania się z konsekwencjami składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
5. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest prawnie wiążące i nie może być przez niego wycofane.
6. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numeru telefonu do celów finalizacji umowy kupna-sprzedaży.
7. Kupujący zobowiązuje się do dokonania płatności za zakupiony Towar wraz z kosztami przesyłki w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia.
8. Formą płatności jest przedpłata przelew dokonywana na konto bankowe Administratora (w tytule należy wpisać nr zamówienia). W uzasadnionych przypadkach Kupujący powinien kontaktować się z Administratorem Serwisu.
9. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia Serwis wysyła ponaglenie do Kupującego z prośbą o dokonanie wpłaty.  W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie -zamówienie zostaje anulowane. Przy powtórnym tego typu zdarzeniu Konto kupującego może zostać zablokowane lub usunięte.
10. Sprzedający zamieszczając Towar do sprzedaży, dysponuje Towarem i jest go w stanie wysłać dla Kupującego w określonym terminie. Sprzedający odpowiada za jakość Towaru i jego zgodność z opisem i zdjęciem zamieszczonym w Serwisie.
11. Sprzedający zobowiązany jest wysłać na adres Kupującego Towar w terminie 2 dni od otrzymania wpłaty. W sytuacji kiedy Towar nie może zostać wysłany (powód: urlop lub choroba Sprzedającego), Sprzedający ma obowiązek poinformowania o tym na swoim profilu w Serwisie.
12. Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży.
13. Sprzedający zobowiązuje się wysyłania Towaru dla Kupującego bez dołączania jakichkolwiek informacji, wizytówek i broszur reklamowych tj. numeru telefonu, adresu e-mail, adresu strony internetowej, nr komunikatora, itp.
14. W sytuacji podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Kupującego --Sprzedający, przy wcześniejszej akceptacji Administratora, może odstąpić od umowy sprzedaży.
15. Kupujący nie może namawiać Sprzedającego, ani Sprzedający nie może namawiać Kupującego do sprzedaży oferowanych w Serwisie Towarów poza Serwisem www.awangardaart.pl.
16. Wszelkie kwestie sporne związane z transakcją i przedmiotem transakcji, powinny być rozwiązywane przez obie strony umowy tj. –przez Sprzedającego i Kupującego. Administrator będzie pośredniczyć wyłącznie w rozwiązywaniu problemów związanych z płatnością  i wysyłką.


§ 5. Prezentacja i opis Towaru zamieszczanego w Serwisie

1. Towar zamieszczony w Serwisie musi zaopatrzony w minimum 1 zdjęcie obrazujące Towar, opis zgodny z prawdą, oddający faktyczne jego cechy oraz cenę.  Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
2. Opis Towaru może odnosić się tylko i wyłącznie do przedmiotu danej sprzedaży. Opis nie może służyć jako reklama czy promocja Towarów bądź usług poza Serwisem. Opis Towaru nie może także służyć jako sposób komunikowania się z innymi Użytkownikami a także do organizowania konkursów.
3. Towar powinien być umieszczany w odpowiedniej kategorii.
4. Opis ani tytuł Towaru nie może zawierać:
- możliwości sprzedaży tego Towaru poza Serwisem
- propozycji zamiany żadnego Towaru
- adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru komunikatora, itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu.
- wszelkich elementów stosowanych do automatycznego przekierowywania na obcą stronę oraz automatycznego otwierania nowych okien przeglądarki.
5. Użytkownik może wystawić w jednym czasie co najwyżej 1 egzemplarz identycznych (nie różniących się) Towarów.
6. Administrator ma prawo do zmiany i edycji opisów oraz  zdjęć Towarów wystawionych przez Sprzedających, a także do umieszczania znaku wodnego Serwisu na zdjęciach.
7. Prezentacja Towaru zostanie usunięta przez Administratora w przypadku, kiedy
             Użytkownik prezentując Towar łamie postanowienia niniejszego regulaminu.
8. Ceny Towarów zamieszczonych w Serwisie są cenami brutto tj. zawierają podatek od towarów i usług VAT.

 


§ 6. Prezentacja konta Sprzedającego

1. Sprzedający zobowiązuje się do zamieszczenia na swoim Koncie:
- zdjęcia / avataru (czarno -białego zdjęcia twarzy) przedstawiającego jego osobę w celu promowania swoich Towarów swoją twarzą,
-krótkiego opisu swojej osoby / twórczości.
2. Treść Konta Sprzedającego musi być zgodna z zasadami regulaminu Serwisu. Nie może zawierać:
- informacji zachęcających do komunikowania się między Użytkownikami w celu dokonania transakcji poza Serwisem: adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru komunikatora, itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu,
- listy towarów oraz informacji służących jako reklama lub promocja tych Towarów,
- linków i odnośników do innych serwisów.
3. Administrator ma prawo do modyfikacji bądź do usunięcia Konta Sprzedającego, które zawiera informacje sprzeczna z Regulaminem lub negatywnie wpływa na wizerunek Serwisu.


§7. Współpraca

1. Serwis pośredniczy w sprzedaży Towarów wystawianych przez Sprzedających pomiędzy Sprzedającym a Kupującym Towar.
2. Aby rozpocząć współpracę z Serwisem należy przesłać zgłoszenie na adres e-mail Administratora: kontakt@awangardaart.pl podając następujące informacje: minimum 5 zdjęć swoich prac dobrej jakości wraz z przykładowymi cenami oraz krótki opis swojej osoby.
3. Administrator rozpatruje zgłoszenie i w ciągu 14 dni przesyła informację zwrotną dotyczącą współpracy z Serwisem.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku –osoba zainteresowana współpracą może założyć w Serwisie Konto Sprzedającego.
5. Produkty zamieszczone w Serwisie mogą być jednocześnie wystawiane na innych stronach, pod warunkiem, że cena Towaru w Serwisie nie jest wyższa od ceny tego samego Towaru w innych serwisach (nie dotyczy to własnych stron internetowych Sprzedającego). Jeżeli taki warunek nie zostanie spełniony, Towar zostanie usunięty z Serwisu.
6. Pierwszeństwo zakupu ma klient Serwisu, kiedy to dany Towar sprzeda się jednocześnie w Serwisie i innym miejscu.
7. Jeżeli z przyczyn Sprzedającego  zamówienie nie może zostać zrealizowane –Sprzedający zobowiązany jest do wpłaty na konto Administratora wartości prowizji Serwisu za to zamówienie.


§8. Zawieszenie i usunięcie Konta Użytkownika

1. Administrator może zawiesić i usunąć Konto Użytkownika, który łamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Administrator może zawiesić i usunąć Konto Użytkownika, który nie uregulował należności za zawartą umowę kupna-sprzedaży.
3. Administrator może zawiesić i usunąć Konto Użytkownika, którego działania są szkodliwe dla Serwisu lub dla innych Użytkowników.

§9. Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator sprawuje nadzór nad prawidłowością sfinalizowania transakcji kupna- sprzedaży.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność opisów, jakość i legalność Towarów oferowanych przez Sprzedających.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie Użytkowników.
5. Administrator ma prawo do wglądu, zmiany, skracania lub usunięcia treści zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu.
6. Administrator  nie ma obowiązku sprawdza wszystkich Towarów oferowanych przez Sprzedających.
7. Administrator  ma prawo do usunięcia Towaru mającego negatywny wpływ na wizerunek Serwisu, Towaru naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub łamiącego obowiązujące przepisy prawa.


§10.  Reklamacje i  Zwroty

1. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.
2. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Kupujący stwierdzi w nim wady powinien poinformować o tym Administratora.
3. Po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora, Kupujący odsyła na adres Sprzedającego  reklamowany Towar wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej.
4. Towar wadliwy zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Towaru.
5. Zwrot należności dla Kupującego odbywa się jako przelew na konto bankowe, z którego został otrzymany przelew.
6. Zwrotowi nie podlega Towar wykonany na indywidualne zamówienie Kupującego.
7. Kupujący może odstąpić od umowy kupna –sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od daty otrzymania Towaru. Informuje o tym Administratora.
8. Po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora, Kupujący na własny koszt odsyła zwracany Towar w stanie nienaruszonym i bez śladów wskazujących na jego użytkowanie na adres Sprzedającego.
9. Sprzedający po otrzymaniu Towaru zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w ciągu 7 dni roboczych, koszty zwróconego Towaru jako przelew na konto bankowe.
10. W przypadku uszkodzeń przesyłki w transporcie odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem Administratora.
11. Na życzenie Kupującego Sprzedający może podjąć próbę wykonania duplikatu zagubionego przez spedytora Towaru.

§11.  Opłaty i prowizje

1. Serwis nie pobiera żadnych opłat za założenie konta Użytkownika w Serwisie.
2. Serwis dolicza automatycznie swoją prowizję do wystawionego Towaru przez Sprzedającego w wysokości  nie większej niż 25% podstawowej kwoty.
3. Serwis nie pobiera opłat za przelew środków dla Sprzedającego za okres rozliczeniowy.
   
  

§12.  Rozliczenia i faktury

1. Sprzedawca może na bieżąco śledzić rozliczenia związane ze sprzedażą w swoim panelu.
2. Rozliczenie pomiędzy Administratorem a Sprzedającym zlecane jest 2 razy w miesiącu (do 20 dnia za I połowę bieżącego miesiąca i do 5 dnia następnego miesiąca za II połowę poprzedniego miesiąca) na rachunek bankowy Sprzedającego, podany przez Sprzedającego na jego Koncie. Terminy te mogą ulec przesunięciu jeśli wypadają w święta i dni wolne od pracy.
3. Rozliczeniu podlegają jedynie te sprzedane Towary, które w chwili wykonywania przez Administratora rozliczenia zostały wysłane do Kupującego.
4. Na życzenie Sprzedającego Administrator wystawi fakturę VAT za doliczoną prowizję.
5. Warunkiem koniecznym otrzymania faktury przez Sprzedającego jest wprowadzenie kompletnych danych firmy na swoim Koncie.
6. Na fakturze rozliczona zostanie prowizja doliczona przez Serwis do sprzedanego Towaru.
7. Faktura wystawiona zostanie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
8. Faktury dostępne są do wydruku, po zalogowaniu, w profilu Sprzedającego.
9. Podstawą prawną wystawienia i udostępnienia w profilu faktur jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatków, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
10. Zgodnie z obecnym prawem faktury VAT, nie muszą zawierać podpisu wystawcy, podpisu odbiorcy ani pieczątki.

 

§13.  Polityka ochrony prywatności


1. Administrator danych Jan Wiencko, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych. Dane osobowe każdego Użytkownika przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Dane Użytkowników są zbierane i wykorzystywane do celów działania Serwisu tj. realizacji zamówień, prowadzenia rozliczeń, kontaktów z Użytkownikami Serwisu, itp. 
3. Użytkownik ma prawo wglądu, aktualizacji bądź  do usunięcia własnych danych osobowych z  Serwisu.
4. Informacje o Użytkownikach mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika.
6. Administrator korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować utrudnienia w działaniu strony Serwisu.
7. Wszelkie treści, grafiki i zdjęcia zawarte ma stronie Serwisu są własnością Administratora i podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Zabronione jest wykorzystywanie tych własności do celów innych niż te określone w niniejszym Regulaminie.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony o takiej zmianie.